Ekokogeneracja S.A.
w upadłości

Al. J. Ch. Szucha 8
00-582 Warszawa

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 364229; NIP: 521-35-11-744; REGON: 141699367 Kapitał zakładowy wpłacony 1.360.000 zł.

Syndykiem masy upadłościowej jest Pan Marcin Krzemiński. Kontakt mailowy: sekretariat@wmkn.pl