2018-05-11 Raport bieżący numer 11/2018 Rezygnacja Prezesa Zarządu Ekokogeneracja S.A. w upadłości

2018-05-07 Raport bieżący numer 10/2018 Wykreślenie Członka Rady Nadzorczej

2018-04-18 Raport bieżący numer 09/2018 Rezygnacja członka rady nadzorczej

2018-04-05 Raport bieżący numer 08/2018 Rezygnacja członka rady nadzorczej

2018-03-23 Raport bieżący numer 07/2018 Rezygnacja członka rady nadzorczej

2018-03-22 Raport bieżący numer 06/2018 Rezygnacja członka rady nadzorczej

2018-03-22 Raport bieżący numer 05/2018 Korekta Komunikatu Bieżącego ESPI nr 35/2017 z dnia 08.11.2017 r.

2018-03-09 Raport bieżący numer 04/2018 Uprawomocnienie postanowienia o ogłoszeniu upadłości Ekokogeneracja S.A. w upadłości

2018-02-05 Raport bieżący numer 03/2018 Ogłoszenie upadłości Ekokogeneracja S.A. w restrukturyzacji

2018-01-15 Raport bieżący numer 02/2018 Nie dokonanie wykupu obligacji serii A przez Ekokogeneracja S.A. w restrukturyzacji

2018-01-10 Raport bieżący numer 01/2018 Ogłoszenie upadłości przez spółkę WGE Development Sp. z o.o. w restrukturyzacji

2017-12-14 Raport bieżący numer 40/2017 Otrzymanie zawiadomień od akcjonariusza przekazanego w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) Ustawy o ofercie


2017-12-14 Raport bieżący numer 39/2017 Otrzymanie zawiadomienia sporządzonego przez osoby obowiązane na podstawie art. 19 ust.1 ustawy z dnia 3 lipca 2016 r. o obrocie instrumentami finansowymi

2017-12-07 Raport bieżący numer 38/2017 Uprawomocnienie postanowienia w przedmiocie umorzenia przyspieszonego postępowania układowego

2017-12-04 Raport bieżący numer 37/2017 Umorzenie postępowania w przedmiocie zażalenia Ekokogeneracja S.A. na umorzenia przez Sąd Rejonowy przyspieszonego postępowania układowego

2017-11-13 Raport bieżący numer 36/2017 Wypowiedzenie Emitentowi umów kredytowych

2017-11-08 Raport bieżący numer 35/2017 Otrzymanie zawiadomień od akcjonariusza przekazanego w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) Ustawy o ofercie

2017-11-08 Raport bieżący numer 34/2017 Otrzymanie zawiadomienia sporządzonego przez osoby obowiązane na podstawie art. 19 ust.1 ustawy z dnia 3 lipca 2016 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

2017-11-02 Raport bieżący numer 33/2017 Otrzymanie zawiadomień od akcjonariuszy przekazanych w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) Ustawy o ofercie

2017-11-02 Raport bieżący numer 32/2017 Otrzymanie zawiadomienia sporządzonego przez osoby obowiązane na podstawie art. 19 ust.1 ustawy z dnia 3 lipca 2016 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

2017-10-31 Raport bieżący numer 31/2017 EKOKOGENERACJA SA Decyzja GPW o wznowieniu obrotu akcjami Emitenta.

2017-10-31 Raport bieżący numer 30/2017 EKOKOGENERACJA SA Wypowiedzenie istotnych umów Emitenta.

2017-10-18 Raport bieżący numer 29/2017 EKOKOGENERACJA SA Posiedzenie Rady Nadzorczej Emitenta.

2017-09-12 Raport bieżący numer 28/2017 EKOKOGENERACJA SA Ogłoszenie upadłości przez podmiot stowarzyszony.

2017-07-25 Raport bieżący numer 27/2017 Sprostowanie do Komunikatu Bieżącego ESPI nr 19/2017 z dnia 13.06.2017 r.

2017-07-20 Raport bieżący numer 26/2017 Wycofanie przez Ekokogeneracja S.A. zażalenia na decyzję sądu w przedmiocie umorzenia przyspieszonego postępowania układowego

2017-07-19 Raport bieżący numer 25/2017 Złożenie przez podmiot stowarzyszony wniosku o upadłość

2017-07-13 Raport bieżący numer 24/2017 Otrzymanie przez Ekokogeneracja S.A. informacji o umorzeniu przyspieszonego postępowania układowego w podmiocie stowarzyszonym

2017-06-28 Raport bieżący numer 23/2017 Złożenie przez Ekokogeneracja S.A. uproszczonego wniosku o upadłość

2017-06-28 Raport bieżący numer 22/2017 Złożenie przez Ekokogeneracja S.A. zażalenia na decyzję sądu w przedmiocie umorzenia przyspieszonego postępowania układowego

2017-06-19 Raport bieżący numer 21/2017 Otrzymanie decyzji sądu o umorzeniu przyspieszonego postępowania układowego Ekokogeneracja S.A.

2017-06-13 Raport bieżący numer 20/2017 Otrzymanie zawiadomienia sporządzonego przez osoby obowiązane na podstawie art. 19 ust.1 ustawy z dnia 3 lipca 2016 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

2017-06-13 Raport bieżący numer 19/2017 Otrzymanie zawiadomień od akcjonariuszy przekazanych w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) Ustawy o ofercie

2017-06-09 Raport bieżący numer 18/2017 Informacja dotycząca postępowania układowego w podmiocie stowarzyszonym Emitenta

2017-05-15 Raport bieżący numer 17/2017 Wypowiedzenie umowy animatorowi akcji na NewConnect przez Emitenta

2017-04-27 Raport bieżący numer 16/2017 Informacja dotycząca podmiotu stowarzyszonego Emitenta.

2017-04-26 Raport bieżący numer 15/2017 Informacja o decyzji sądu w zakresie umorzenia postępowania o ogłoszenie upadłości Ekokogeneracja S.A.

2017-04-20 Raport bieżący numer 14/2017 Informacja o decyzji sądu w zakresie odmowy zatwierdzenia układu w spółce WGE Development Sp. z o.o.

2017-04-13 Raport bieżący numer 13/2017 Informacja o wynikach głosowania zgromadzenia wierzycieli Ekokogeneracja S.A.

2017-04-03 Raport bieżący numer 12/2017 Podpisanie przez Ekokogeneracja S.A. porozumienia o współpracy

2017-03-23 Raport bieżący numer 11/2017 Korekta Komunikatu Bieżącego ESPI nr 8/2017 z dnia 07.03.2017 r.

2017-03-17 Raport bieżący numer 10/2017 Odrzucenie przez sąd wniosku o umorzenie postępowania układowego WGE Development Sp. z o.o. w restrukturyzacji

2017-03-16 Raport bieżący numer 9/2017 Wyznaczenie przez Sąd terminu zgromadzenia wierzycieli Ekokogeneracja S.A. w celu głosowania nad układem

2017-03-07 Raport bieżący numer 8/2017 Otrzymanie zawiadomień od akcjonariuszy przekazanych w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) Ustawy o ofercie

2017-03-07 Raport bieżący numer 7/2017 Otrzymanie zawiadomienia sporządzonego przez osoby obowiązane na podstawie art. 19 ust.1 ustawy z dnia 3 lipca 2016 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

2017-02-24 Raport bieżący numer 6/2017 Złożenie przez Emitenta aktualizacji propozycji układowych

2017-02-16 Raport bieżący numer 5/2017 Informacja o otrzymanym postanowieniu sądu w zakresie przyspieszonego postępowania układowego Emitenta.

2017-02-05 Raport bieżący numer 4/2017 Informacja o planowanym złożeniu aktualizacji propozycji układowych dla wierzycieli Emitenta

2017-02-03 Raport bieżący numer 3/2017 Złożenie wniosku o umorzenie przyspieszonego postępowania układowego w spółce WGE Development Sp. z o.o.

2017-01-24 Raport bieżący numer 2/2017 Otwarcie przyspieszonego postępowania układowego podmiocie stowarzyszonym

2017-01-05 Raport bieżący numer 1/2017 Otwarcie przyspieszonego postępowania układowego Ekokogeneracja S.A.


2016-12-27 Raport bieżący numer 23/2016 Otrzymanie zawiadomienia sporządzonego przez osoby obowiązane zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi


2016-12-01 Raport bieżący numer 22/2016 Informacja Emitenta o złożonych wnioskach o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego i wniosku o upadłość


2016-11-18 Raport bieżący numer 21/2016 Informacja Ekokogeneracja S.A. o wynikach głosowania układu w spółce WGE Development Sp. z o.o.

2016-11-08 Raport bieżący numer 20/2016 Złożenie przez Emitenta wniosku o ogłoszenie upadłości

2016-11-04 Raport bieżący numer 19/2016 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Ekokogeneracja S.A. w dniu 04.11.2016 r.

2016-10-31 Raport bieżący numer 18/2016 Informacja Ekokogeneracja S.A. o toczącym się przyspieszonym postępowaniu układowym w spółce WGE Development Sp. z o.o.

2016-10-07 Raport bieżący numer 17/2016 Złożenie przez Emitenta wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego

2016-10-06 Raport bieżący numer 16/2016 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ekokogeneracja S.A. na dzień 4 listopada 2016 r.

2016-09-09 Raport bieżący numer 15/2016 Informacja Zarządu Emitenta dotycząca toczącego się przyspieszonego postępowania układowego w podmiocie, którego zobowiązania zostały poręczone przez Ekokogeneracja S.A.

2016-09-04 Raport bieżący numer 14/2016 Podpisanie aneksu do umowy sprzedaży udziałów

2016-07-15 Raport bieżący numer 13/2016 Informacja Zarządu Ekokogeneracja SA dotyczące otwartego przyspieszonego postępowania układowego spółki WGE Development Sp. z o.o.

2016-07-11 Raport bieżący numer 12/2016 Otrzymanie zawiadomienia sporządzonego przez osoby obowiązane zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

2016-07-07 Raport bieżący numer 11/2016 Otrzymanie zawiadomienia od akcjonariusza przekazanego w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) Ustawy o ofercie

2016-07-07 Raport bieżący numer 10/2016 Otrzymanie zawiadomienia sporządzonego przez osoby obowiązane zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

2016-07-05 Raport bieżący numer 9/2016 Otwarcie przyspieszonego postępowania układowego przez podmiot, którego zobowiązania zostały poręczone przez Ekokogeneracja S.A.

2016-06-22 Raport bieżący numer 8/2016 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Ekokogeneracja S.A. w dniu 22.06.2016 r.

2016-06-13 Raport bieżący numer 7/2016 Otrzymanie zawiadomienia od akcjonariusza przekazanego w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) Ustawy o ofercie publicznej

2016-06-10 Raport bieżący numer 6/2016 Otrzymanie zawiadomienia od akcjonariusza przekazanego w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) Ustawy o ofercie publicznej

2016-06-08 Raport bieżący numer 5/2016 Otrzymanie zawiadomienia od akcjonariusza przekazanego w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) Ustawy o ofercie publicznej

2016-05-23 Raport bieżący numer 4/2016 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ekokogeneracja S.A. na dzień 22 czerwca 2016 r.

2016-03-10 Raport bieżący numer 3/2016 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Ekokogeneracja S.A. w dniu 10.03.2016 r.

2016-02-10 Raport bieżący numer 2/2016 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ekokogeneracja S.A. na dzień 10 marca 2016r.

2016-01-29 Raport bieżący numer 1/2016 Otrzymanie zawiadomienia sporządzonego przez osobę obowiązaną zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

2015-12-29 Raport bieżący numer 13/2015 Otrzymanie zawiadomienia sporządzonego przez osobę obowiązaną zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

2015-11-23 Raport bieżący numer 12/2015 Otrzymanie zawiadomienia od akcjonariusza przekazanego w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie publicznej

2015-11-19 Raport bieżący numer 11/2015 Otrzymanie zawiadomienia od akcjonariusza przekazanego w trybie Ustawy o ofercie publicznej

2015-10-29 Raport bieżący numer 10/2015 Otrzymanie zawiadomienia sporządzonego przez osobę obowiązaną zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

2015-10-29 Raport bieżący numer 9/2015 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Ekokogeneracja S.A. w dniu 29.10.2015 r.

2015-10-02 Raport bieżący numer 8/2015 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ekokogeneracja S.A. na dzień 29.10.2015 r.

2015-06-30 Raport bieżący numer 7/2015 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Ekokogeneracja S.A. w dniu 30.06.2015 r.

2015-06-22 Raport bieżący numer 6/2015 Otrzymanie zawiadomienia sporządzonego przez osobę obowiązaną zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

2015-06-03 Raport bieżący numer 5/2015 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ekokogeneracja S.A. na dzień 30 czerwca 2015 r.

2015-03-10 Raport bieżący numer 4/2015 Otrzymanie zawiadomienia sporządzonego przez osobę obowiązaną zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

2015-02-02 Raport bieżący numer 3/2015 Otrzymanie zawiadomienia sporządzonego przez osobę obowiązaną zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

2015-01-19 Raport bieżący numer 2/2015 Otrzymanie zawiadomienia sporządzonego przez osobę obowiązaną zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

2015-01-14 Raport bieżący numer 1/2015 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Ekokogeneracja S.A. w dniu 14 stycznia 2015 r.

2014-12-29 Raport bieżący numer 15/2014 Otrzymanie zawiadomienia sporządzonego przez osobę obowiązaną zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

2014-12-29 Raport bieżący numer 14/2014 Otrzymanie zawiadomienia sporządzonego przez osobę obowiązaną zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

2014-12-22 Raport bieżący numer 13/2014 Ogłoszenie o zmianie porządku obrad NWZA w dniu 14 stycznia 2015 r.

2014-12-15 Raport bieżący numer 12/2014 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 14 stycznia 2015 r.

2014-12-11 Raport bieżący numer 11/2014 Otrzymanie zawiadomienia sporządzonego przez osobę obowiązaną zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

2014-10-31 Raport bieżący numer 10/2014 Otrzymanie zawiadomienia sporządzonego przez osobę obowiązaną zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

2014-10-21 Raport bieżący numer 9/2014 Otrzymanie zawiadomienia sporządzonego przez osobę obowiązaną zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

2014-09-22 Raport bieżący numer 8/2014 Otrzymanie zawiadomienia sporządzonego przez osobę obowiązaną zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

2014-07-03 Raport bieżący numer 7/2014 Otrzymanie zawiadomienia sporządzonego przez osobę obowiązaną zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

2014-06-24 Raport bieżący numer 6/2014 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Ekokogeneracja S.A. w dniu 24.06.2014 r.

2014-05-27 Raport bieżący numer 5/2014 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 24 czerwca 2014 r.

2014-05-22 Raport bieżący numer 4/2014 Otrzymanie zawiadomienia sporządzonego przez osobę obowiązaną zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

2014-05-19 Raport bieżący numer 3/2014 Otrzymanie zawiadomienia sporządzonego przez osobę obowiązaną zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

2014-02-05 Raport bieżący numer 2/2014 Wykaz akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Ekokogeneracja S.A. w dniu 5 lutego 2014 r.

2014-01-09 Raport bieżący numer 1/2014 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 5 lutego 2014 r.

2013-12-27 Raport bieżący numer 9/2013 Otrzymanie zawiadomienia sporządzonego przez osobę obowiązaną zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

2013-09-23 Raport bieżący numer 8/2013 Otrzymanie zawiadomienia sporządzonego przez osobę obowiązaną zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

2013-08-29 Raport bieżący numer 7/2013 Otrzymanie zawiadomienia sporządzonego przez osobę obowiązaną zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

2013-07-29 Raport bieżący numer 6/2013 Otrzymanie zawiadomienia sporządzonego przez osobę obowiązaną zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

2013-07-19 Raport bieżący numer 5/2013 Otrzymanie zawiadomienia sporządzonego przez osobę obowiązaną zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

2013-06-19 Raport bieżący numer 4/2013 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Ekokogeneracja S.A. w dniu 19 czerwca 2013 r.

2013-05-23 Raport bieżący numer 3/2013 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 19 czerwca 2013 r.

2013-03-06 Raport bieżący numer 2/2013 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Ekokogeneracja S.A. w dniu 6 marca 2013 r.

2013-02-06 Raport bieżący numer 1/2013 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 6 marca 2013 r.

2012-10-22 Raport bieżący numer 8/2012 Otrzymanie zawiadomienia sporządzonego przez osobę obowiązaną zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

2012-08-21 Raport bieżący numer 7/2012 Otrzymanie zawiadomienia sporządzonego przez osobę obowiązaną zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

2012-07-09 Raport bieżący numer 6/2012 Otrzymanie zawiadomienia sporządzonego przez osobę obowiązaną zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

2012-06-28 Raport bieżący numer 5/2012 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ekokogeneracja S.A. w dniu 28 czerwca 2012

2012-06-21 Raport bieżący numer 4/2012 Otrzymanie zawiadomienia sporządzonego przez osobę obowiązaną zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentrami finansowymi

2012-06-04 Raport bieżący numer 3/2012 Otrzymanie zawiadomienia sporządzonego przez osobę obowiązaną zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

2012-05-24 Raport bieżący numer 2/2012 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 28 czerwca 2012 r

2012-05-17 Raport bieżący numer 1/2012 Otrzymanie zawiadomienia sporządzonego przez osobę obowiązaną zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi