Zarząd Ekokogeneracja S.A. w restrukturyzacji („Emitent”) informuje, iż postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy z dnia 05 lutego 2018 r. Sąd ogłosił upadłość Ekokogeneracja S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie.

Sąd wyznaczył: sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Stosio oraz zastępcę sędziego – komisarza w osobie SSR Arkadiusza Zagrobelnego. Ponadto Sąd wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Pana Marcina Krzemińskiego – numer licencji 146.

W przypadku nie wniesienia zażalenia na postanowienie Sądu, uprawomocnienie postanowienia nastąpi w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia postanowienia przez Sąd.

Równocześnie Zarząd Emitenta informuje, że z dniem ogłoszenia upadłości obowiązki informacyjne Emitenta wynikające z notowania akcji Emitenta w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect wykonywać będzie zgodnie z Regulaminem Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect syndyk masy upadłościowej.

Ponadto z dniem ogłoszenia upadłości zgodnie z przepisami Prawa Upadłościowego syndyk masy upadłościowej sprawuje zarząd nad majątkiem Emitenta i syndyk masy upadłościowej jest uprawniony do zaciągania zobowiązań w imieniu Emitenta.