Zarząd Ekokogeneracja Spółka Akcyjna („Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 16.05.2017 r. Emitent otrzymał Uchwałę Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 485/2017 z dnia 16.05.2017 r. („Uchwała GPW”).

Uchwała GPW przewiduje zawieszenie od 17 maja 2017 r. obrotu akcjami Emitenta w alternatywnym systemie obrotu w związku z nie przekazaniem przez Emitenta raportu za I kwartał 2017 r. Zawieszenie obrotu akcjami Emitenta obowiązuje do końca dnia obrotu następującego po dniu, w którym Emitent przekaże do publicznej wiadomości raport za I kwartał 2017 r.

Uchwała GPW wskazuje, że informacja o wznowieniu obrotu akcjami Emitenta zostanie podana przez Zarząd GPW w drodze komunikatu pod warunkiem ziszczenia się przesłanek umożliwiających wznowienie obrotu akcjami Emitenta oraz pod warunkiem, że Zarząd GPW nie stwierdzi do tego czasu innych uchybień Emitenta w zakresie przestrzegania innych przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu.

Podstawa prawna: Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.