Zarząd Ekokogeneracja S.A. przekazuje w załączeniu jednostkowy raport roczny za rok 2013 wraz załącznikami do raportu.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

Załącznik 1 – Jednostkowy raport roczny Ekokogeneracja S.A. za rok 2013.pdf
Załącznik 2 – Sprawozdanie finansowe Ekokogeneracja S.A. za rok 2013.pdf
Załącznik 3 – Sprawozdanie Zarządu z działalności Ekokogeneracja S.A. w roku 2013.pdf
Załącznik 4 – Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego Ekokogeneracja S.A. za rok 2013.pdf
Załącznik 5 – Informacja o stosowaniu przez Ekokogeneracja S.A. Zasad Ładu Korporacyjnego w roku 2013.pdf